Home ΕΛΛΑΔΑ Ελεύθερος δύο μήνες μετά την καταδίκη του ο μεσίτης  που καταδικάστηκε για...

Ελεύθερος δύο μήνες μετά την καταδίκη του ο μεσίτης  που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Ζακ

Ëïõëïýäéá, êåñéÜ êáé óçìåéþìáôá óôï ðåæïäñüìéï ôçí ÄåõôÝñá 24 Óåðôåìâñßïõ 2018, Ýîù áðü ôï êïóìçìáôïðùëåßï óôçí ïäü ÃëÜäóôùíïò óôçí Ïìüíïéá üðïõ âñÞêå ôï èÜíáôï ï 33÷ñïíïò Æáê Êùóôüðïõëïò ìåôÜ áðü ôïí Üãñéï îõëïäáñìü ôïõ. Óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé ôþñá ðëçñïöïñßåò, ï íåáñüò öÝñåôáé íá ìðÞêå óôï êïóìçìáôïðùëåßï ìå óêïðü ôçí êëïðÞ. Ùóôüóï, åãêëùâßóôçêå ìÝóá ìéáò êáé ç áõôüìáôç ðüñôá Ýêëåéóå ðßóù ôïõ. Óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá âãåé, ï 33÷ñïíïò Üñðáîå Ýíáí ðõñïóâåóôÞñá êáé ðñïóðÜèçóå íá óðÜóåé óôçí ðüñôá. Ùóôüóï, äåí ôá êáôÜöåñå ãéá áõôü êáé åðé÷åßñçóå íá óðÜóåé ôçí ôæáìáñßá. Óå åêåßíï ôï óçìåßï üìùò, üðùò êáôáãñÜöåé êáé âßíôåï ðïõ êõêëïöïñåß óôï äéáäßêôõï, ï ëçóôÞò äÝ÷ôçêå éó÷õñÜ ÷ôõðÞìáôá óôï êåöÜëé áðü äýï Üôïìá êáé Ýðåóå óôï Ýäáöïò áéìüöõñôïò. Óôç óõíÝ÷åéá êáé áöïý ï íåáñüò Üíäñáò åß÷å ÷ôõðçèåß Üó÷çìá, ïé Üíäñåò ôçò ÅË.ÁÓ. ôïý ðÝñáóáí ÷åéñïðÝäåò êáé êëÞèçêå áóèåíïöüñï ãéá íá ôïí ìåôáöÝñåé óôï íïóïêïìåßï, üðïõ êáé äéáðéóôþèçêå üôé åß÷å ÷Üóåé ôç æùÞ ôïõ. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ελεύθερος 60 μόλις μέρες μετά την καταδίκη του είναι ο μεσίτης που εμπλέκεται στο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Δύο μήνες μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής της ποινής για τον μεσίτη, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Η Δικαιοσύνη έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του κατηγορουμένου με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα έως ότου δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

«Η Δικαιοσύνη ανεπηρέαστη δέχτηκε την αίτηση αναστολής του αιτούντος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφανίσεως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και του έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο ελεύθερος όταν αυτό προσδιοριστεί» αναφέρουν οι συνήγοροι του Γ. Γλύκας και Ορφέας Φίλιος. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

News in English
Exit mobile version