Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ζακ Κωστόπουλος: Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίζεται η δίκη

Ζακ Κωστόπουλος: Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίζεται η δίκη

Ëïõëïýäéá, êåñéÜ êáé óçìåéþìáôá óôï ðåæïäñüìéï ôçí ÄåõôÝñá 24 Óåðôåìâñßïõ 2018, Ýîù áðü ôï êïóìçìáôïðùëåßï óôçí ïäü ÃëÜäóôùíïò óôçí Ïìüíïéá üðïõ âñÞêå ôï èÜíáôï ï 33÷ñïíïò Æáê Êùóôüðïõëïò ìåôÜ áðü ôïí Üãñéï îõëïäáñìü ôïõ. Óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé ôþñá ðëçñïöïñßåò, ï íåáñüò öÝñåôáé íá ìðÞêå óôï êïóìçìáôïðùëåßï ìå óêïðü ôçí êëïðÞ. Ùóôüóï, åãêëùâßóôçêå ìÝóá ìéáò êáé ç áõôüìáôç ðüñôá Ýêëåéóå ðßóù ôïõ. Óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá âãåé, ï 33÷ñïíïò Üñðáîå Ýíáí ðõñïóâåóôÞñá êáé ðñïóðÜèçóå íá óðÜóåé óôçí ðüñôá. Ùóôüóï, äåí ôá êáôÜöåñå ãéá áõôü êáé åðé÷åßñçóå íá óðÜóåé ôçí ôæáìáñßá. Óå åêåßíï ôï óçìåßï üìùò, üðùò êáôáãñÜöåé êáé âßíôåï ðïõ êõêëïöïñåß óôï äéáäßêôõï, ï ëçóôÞò äÝ÷ôçêå éó÷õñÜ ÷ôõðÞìáôá óôï êåöÜëé áðü äýï Üôïìá êáé Ýðåóå óôï Ýäáöïò áéìüöõñôïò. Óôç óõíÝ÷åéá êáé áöïý ï íåáñüò Üíäñáò åß÷å ÷ôõðçèåß Üó÷çìá, ïé Üíäñåò ôçò ÅË.ÁÓ. ôïý ðÝñáóáí ÷åéñïðÝäåò êáé êëÞèçêå áóèåíïöüñï ãéá íá ôïí ìåôáöÝñåé óôï íïóïêïìåßï, üðïõ êáé äéáðéóôþèçêå üôé åß÷å ÷Üóåé ôç æùÞ ôïõ. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
- advertising -

Πέμπτη δικάσιμος σήμερα στο Εφετείο στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι μάρτυρες έπλεξαν το… εγκώμιο των κατηγορούμενων αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ζακ συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως δράστης ληστείας, κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί πουθενά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Ζακ Κωστόπουλου κατέθεσε αστυνομικός και τμηματάρχης της ΔΙΑΣ Αθηνών, υποστηρίζοντας πως οι συνάδελφοι λειτούργησαν ενδεδειγμένα στην προκειμένη περίπτωση. «Αυτή ήταν η αρχική ενημέρωση και αντίκρισαν, όπως είδα στο βίντεο, έναν άνθρωπο σε κατάσταση αμόκ που κρατούσε ένα κομμάτι γυαλί» είπε και επεσήμανε:

-advertising-

«Κανείς δεν ήθελε αυτή την εξέλιξη. Οι αστυνομικοί λειτούργησαν ενδεδειγμένα και χρησιμοποίησαν ηπιότερα μέσα από αυτά που μπορούσαν, όπως η αστυνομική ράβδος. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα χέρια τους για να τον αφοπλίσουν, έκαναν το καθήκον τους. Αυτή ήταν η πρόθεση τους, να τον αφοπλίσουν και να τον χειροπεδήσουν απαραιτήτως, όπως όφειλαν».

 • Μάρτυρας: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί τέσσερις αστυνομικοί να παλεύουν πάνω από τον άνθρωπο και να μην μπορούν… λογικά ασκούσε δύναμη, σθεναρή αντίσταση.
 • Πολ. αγωγή: Δεν πρέπει οι αστυνομικοί να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με αυτά που βλέπουν;
 • Μάρτυρας: Πάντα ναι. Όμως εδώ στο βίντεο φαίνεται ότι είχαμε να κάνουμε με επικίνδυνο κακοποιό. Γιατί κρατούσε μαχαίρι, ήταν σε αμόκ και δεν ήξερε τί έκανε. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ηπιότερα μέσα…
 • Πολ.αγωγή: Δλδ έπρεπε να τον πυροβολήσουν;
 • Μάρτυρας: Όχι, αναφέρομαι στην αστυνομική ράβδο.
 • Πολ. Αγωγή: Να τον χτυπήσουν δλδ; Γνωρίζετε ποτέ πέθανε;
 • Μάρτυρας: Όχι
 • Πολ. Αγωγή: Ότι παραδόθηκε στο διασώστη του ΕΚΑΒ με μηδενικές ζωτικές λειτουργίες; Τί αντίσταση έχει ένας άνθρωπος που πεθαίνει;
 • Μάρτυρας: Στο βίντεο φαίνεται ότι αντιστέκεται σθεναρά. Οι αστυνομικοί είναι καλά εκπαιδευμένοι και αν είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο ημιθανή θα μπορούσαν να του φέρουν τα χέρια πίσω να τον χειροπεδήσουν.
 • Πολ. Αγωγή: Άρα λέτε ότι δεν είναι ημιθανής… αφού πέθανε λίγο μετά.
 • Μάρτυρας: Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να ήταν.
 • Πρόεδρος: Βλέπουν έναν άνθρωπο με αίματα στο κεφάλι. Ερευνούν οι αστυνομικοί τί έχει γίνει;
 • Μάρτυρας: Εκπαιδεύονται να αφοπλίσουν εκείνη τη στιγμή. Μετά θα συλλεχθούν οι μαρτυρίες.

Το ίδιο κατάθεσε στο δικαστήριο και δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος επίσης δεν πήραν παρών στο περιστατικό, επισημαίνοντας «έχουμε σήμα για ένα άτομο με μαχαίρι. Το περιστατικό ήταν πολύ σοβαρό. Το άτομο αυτό ήταν κάτω και μετά αφού τον δένει ο τραυματιοφορέας σηκώνεται και παίρνει ένα κομμάτι τζαμί» ανέφερε ο μάρτυρας.

 • Πρόεδρος: Γιατί δεν συνελήφθη πριν του δέσει το κεφάλι του ο τραυματιοφορέας;
 • Μάρτυρας: Έκαναν καλά. Ήταν ένας ματωμένος άνθρωπος
 • Πολιτική Αγωγή: Στο επόμενο στάδιο η χειροπέδηση που έγινε σαν να πρόκειται να αντιμετωπίσουν έναν πάνοπλο ήταν αναγκαία τόση βία;
 • Μάρτυρας: Έχει σηκωθεί και με ένα τζάμι κυνηγά τον τραυματιοφορέα. Σε αυτή την κατάσταση πήγαν να του περάσουν χειροπέδες. Είχε παθητική αντίσταση.

Νωρίτερα, ο συνήγορος του μεσίτη υπέβαλε αίτημα για την αποβολή δημοσιογράφου ηλεκτρονικού μέσου από τη δίκη, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν μετέφερε όσα έλαβαν χώρα μέσα στην αίθουσα και για αυτό θα πρέπει να …αποχωρήσει δια παντός. «Ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι αυτός της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα γίνονται στη δίκη. Δεν μπορούν να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα» είπε ο δικηγόρος.

- advertising -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here